وقتی برای سحری دخترمم بامن‌همراهه برای روزه گنجشکی اون سحری وهمراهیش… https://t.co/knv3GVdEuS .