وقتی بامامان بیرون باشی و افطار هم میبره دلفین ...افطاری دونفره من و… https://t.co/vlstZdCctL .