دیشب اینموقع چقدر استرس دادگاه امروز وداشتم خداروشکر اولین جلسه دادگاهم تموم شد رفت برای تجدید نظر ...خداروشکر وکیلم خوبه