وکیل خواهان تا وکیلمو دید گفت بسم الله شمای میدونستم شما مقابلمی از این وکالت صرفنظر میکردم