دخترم خوشگلم واکسن زده دوروز کسل وبادرد رو سپری میکنه.. https://t.co/2AqUePbmRC .