تنها امیدو فکرمون برای روزدوشنبه ۲۸اینماه هست ..روز مزایده وزوزی که خداکمکم کنم بتونم حقمو بگیرم