بعضیا وقتا خیلی حرفای که میخای بزنی سخته دل خودتم میشکنه...تصور… https://t.co/PRhV6Kf4JJ .