امسال بعداز ۵سالی از شر دارو راحت شدم و تونستم چندتا روزه هم‌بگیرم .