بهتره بخابم ‌فاطمه‌ صبح‌زود بیدار‌میشه منم بیدار میکنه صبحانه میخاد‌ .