وقتی فاطمه کنارم نیست گمشده دارم و خیلی کسلم تا برگرده ..بازهم خداروشکر دوسه هفته یکبار میاد میبره .