زودتر بتونم کارای حضانت کامل و‌بکنم ازاین دوری‌بدهوا کردن راحت‌بشم .