ماه دومی هست که سرکار نمیرم اوایل فکر میکردم خیلی برام سخت باشه بعداز ۱۰سال کار بخام خونه بمونم ..برعکس همه تصوراتم راحتم .