وقتی ازصبح زود مشغول بازی و دریا رفتن میشه عصر ازخستگی توماشین… https://t.co/PVDsGotVF8 .