درپی نوشت کامنت قبلی :خاطره خوب همیشه وهرلحظه یاد آوریش برات لذت… https://t.co/bbfnhoICYY .