با اینکه دارم کارای حضانت کامل دخترم رو میکنم ولی بدجور استرس دارم و بهم ریختم...نمیدونم واقعا چی میشه. .