چندروز درگیر پرشک قانونی از پزشک قانونی فرستادنش روانپزشک هم فرستاده برای ضریب هوشی تخصصی تر بررسی بشه.واقعا نمیدونم چی میشه... .