دختر مو پاپیونی آماده به رفتن تولد دختر خالم.. از صبح میگفت‌من تولد… https://t.co/StimdKCj1t .