برای عدم صلاحیت از حضانت پزشک قانونی.روانپزشک .کارشناسی برای ضریب هوشی دادم .فردا جوابها میره پزشک قانونی و دادگاه رای دادگاه ببینم چی میگه .