چقدر حرف زد یکدفه دیدم صداش قطع شد بیهوش شد ازخستگی .