چندساله نه نفقه نه خرجی نه مسولیتی حالا ادعا‌ بچم برای منه میکنه..خود فاطمه جوری شده‌گریه میکنه زنگ‌میزنه چه برسه بخاد‌بیاد ببرتش‌. .
طفلک :( ‎· MaryaM
:(( ‎· Maryamss