ازوقتی برگشتم پیش خانوادم گفتن دیگه بسه هرچی کار کردی دیگه نمیخاد بری سرکار با اینکه حقوق ومزایام‌خوب بود استعفا دادم..دوماهه سرکار نمیرم .