شام امشب به دستور وهمکاری در خرابکاری و حرص دراوردن من توسط خواهر… https://t.co/5kL0WWmWhN .