امروز مامان صبح زنگ زده که امروز نهار میابم خونه شما ...منم خب آش… https://t.co/VUpRSmhAfx .