تنها کاری که شب جمعه از دستم میومد دریغ نکردم...فش ندید خودتونم عمه… https://t.co/Dmoca6glfj .