میگم تو که بیداری مگه نگفتی شب بخیر و خابم میاد یکساعت بیداری… https://t.co/dQmQaghNCS .