چندروزی که شروع کردم به پیاده روی وحلقه زدن از امروزم روزانه ثبت… https://t.co/VQpCDH1wF2 .