خیلی سخت بود کسی باشه ۷۰۰میلیون بهش ارث و بنامش شده باشه .ولی حتی برای بچه خودش خرج نمیکرد ۵سال با سختی زندگی میکردم هروقت رفتم پیش عموهاش گفتم بچم مریضه برادرتون خرج نمیده شماها ازش بگیرید بده میگفتن چیزی نداره