برای حضانت دخترم گفتم بره پزشک‌قانونی دادگاه فرستادش‌ پزشک قانونی اونجا هم فرساد‌روانپزشک‌وضریب هوشی از دوشنبه هفته قبل جوابش نیومده دادگاه .