نمیدونم پزشک قانونی نامه رو چندروزه به دادگاه میدن میگفتن شاید نامه بازکرده نبرده تحویل بده .مطمنن نامه رو خونده ودیده به ضررشه تحویل نداده .