ولی چه بد که فیلتره
فیلتر نیست که ‎- وحید معمولی
چرا با فیلترشکن اومدم من،بدون اون باز نشد ‎- ayda
به سختی باز میشه بدون فیلتر شکن وگرنه فیلتر نیست ‎- پرگار
نه پرگار برای من رفت تو صفحه پیوندها ‎- ayda
نه بابا، بازه...خدا نکنه فیلترش کنن ‎- روانشناس
راستی سلام :) ‎- روانشناس
خوش اومدی، یعنی خوش برگشتی :) ‎- روانشناس
تشکراتت روان شناس :) ‎- ayda