حس کردم بوی قورمه سبزی داره وسوسه ام میکنه ولی وقتی دو تا پرتقال خوردم از فکر خوردن قورمه سبزی تهوع ام گرفت