صبح های زمستان قشنگیش به اینه که از خواب بیدار بشی و ببینی برف باریده مثل امروز