یه ذره بدون دمپایی روی فرش راه رفتم کف پام شروع به گزگز کرد،سن که میره بالا چه ادا و اصولهایی که پیدا نمیشه