دو بار به یه بهونه ای دعوتشو رد کردم فردا باز دعوت شدیم اینبار چه بهونه ای بیارم خدااا