هوا چند وقتی که خوب شد فکر نمیکردم بازم برف ببینم،چه خوب که میباره