از صبح تا الان ساعت انگار عقربه هاش میدویدن دنبال هم،الانم خواب رفتند،حالا اگه چهار شد