مکافات مهمونی رفتن با بچه اینه که اون روز نخوابیده باشه واااای مثل امروز