نتونستم عادت چای خوردن رو ترک کنم،از قورمه و قیمه و ماکارونی و مابقی گذشتم جز این