چه تحملی داشته که سی و یک سال با کسی زندگی کرده که دوستش نداشته