سه چهار روز که اینستاگرام پست جدید نمیذاری فک و فامیل هی میان تلگرام چک ت میکنن ،بس که فضولن