باز دو تا مهمون اومد آشپزخونه پر از ظرف شد و بهم ریخت کاش یه چوب جادو داشتم الان