چه خوبه که روزها بلند شده و دیگه ساعت پنج آفتاب غروب نمیکنه