Insan oldurmek icin Tanriya dua edip yardim istemek...
13501831_525354584322212_3659266032222228632_n.jpg