Vatanseverlige Karsi -- Lev Nikolayeviç Tolstoy http://yokus.yolasite.com/resources/Vatan.pdf