هوا تاریکه و من پای عکساتم نمی تونم بخوابم آخه دلتنگ چشماتم .....................تو چی