آرام بخش ها حافظه ام را پاک کرده اند امّا... دلم می گوید: "من کسی را بسیار دوست می داشتم..."