من بى تو چون دنیاى بى شاعر خطرناکم/ من بى تو واویلاست دنیا بى تو واویلاست