دارم آهنگایی گوش میدم که رفتم به گذشته ها ...............