خدایا شکرت نمردیم و فید زدیم چارنفر لایک کردن ) خدایا این خوشیا رو از ما نگیر) :دی