ديوانه تر از خويش، كسى مى جستم/ دستم بگرفتند و به دستم دادند...!
سعدی ‎· الهام سادات
ديوانه تر از خويش، كسي را جستم، دستم بگرفت و ز دستش دادم ‎· NahL